Make your own free website on Tripod.com

視乎情況如果少少唔開心就轉,去到邊度都係咁o架啦,呢d係人類社會不變的現實。

但如果係教會太唔掂,就應該早d轉,我不隨便叫人轉,因為你同我都係一份子,教會唔掂係人人有責,不過如果盡力而為後都仲係唔掂,咁就無謂浪費時間。唔掂的教會是:

1.律法主義式的教導,覺得屬靈就係完全不同於世界的

2.一味叫你事奉,但只會做殘你,卻沒有個人成長空間

3.高度小組化,又勉強所有人入小組,要求他們很大程度的開放自己,又或視聚會出席比個人靈命品格成長更重要

4.管理層(不幸地)原來是明爭暗鬥,無視對他人的傷害

5.驕傲地以為自己係最屬靈、最正統的獨立(小)教會